Ett steg mot en mer inkluderande värld

Visste du att 2023 så fanns det ungefär 2.2 miljarder människor som antingen var när-eller långsynta?
I Europa så beräknas ca 5% av vår befolkning att ha någon typ av funktionsvariation som gör det svårare att använda en webbsida som inte är tillgänglighetsanpassad. Den 28'e Juli nästa år (2025), så har den europeiska unionen beslutat sig för att äntligen ta ett steg för att inkludera dessa människor.  

Europas nya tillgänglighetsdirektiv har redan funnits i några år, men har fram tills nu bara krävt att företag inom den offentliga sektorn ska förhålla sig till dem. För oss andra, så träder den i kraft enligt lag den 28'e Juli 2025.
Det finns däremot undantag i vilka det här gäller för. Om du har ett företag under 10 anställda, eller en omsättning på mindre än 10 miljoner euro per år, så kan du bortse från tillgänglighetsdirektivet då det exkluderar mikroföretag.
De tjänster som inkluderas är omfattande och gäller allt från bankomater till infotainmentsystem. Generellt så kan man säga att har du en digital tjänst eller produkt som finns tillgänglig för allmänheten, så är du skyldig att leva upp till kraven.

Krav som du bör efterfölja

Kraven för tillgänglighetsdirektivet är inte taget ur luften, utan är något som har utarbetats under många år redan och kontinuerligt förbättras. Främst är de baserade på WCAG's (Web Content Accessiblity Guidlines) riktlinjer för tillgänglighet som är den accepterade standarden som används i europa idag. Dessa riktlinjer fokuserar på fyra huvudprinciper: Perceivable (uppfattbarhet), Operable (användbarhet), Understandable (förståelighet) och Robust (robusthet). Vidare är dessa sedan översatta till en europeisk riktlinje vid namn EN 301-549, som är ett dokument mer anpassat för att uppfylla specifika lagkrav inom EU.

Här är några av de viktigaste kraven att följa som WCAG lägger vikt på:

  • Tillgänglighet av innehåll: Det nya direktivet kräver att digitalt innehåll, inklusive text, bilder, och multimedia, ska vara utformat på ett sätt som gör det lätt att uppfattas och navigera för användare med olika funktionsnedsättningar, såsom synnedsättning eller nedsatt motorik.
  • Användbarhet och navigerbarhet: Det ställs krav på att digitala gränssnitt ska vara intuitiva och enkla att använda för alla användare, oavsett deras förmåga eller tekniska kunskaper. Detta inkluderar tydlig navigering, konsistens i design och tillgång till hjälpfunktioner.
  • Kompatibilitet med hjälpmedel: Direktivet kräver att digitala tjänster och webbplatser ska vara kompatibla med olika hjälpmedel och teknologier, såsom skärmläsare för synnedsatta användare eller alternativa inmatningsenheter för användare med motoriska funktionsnedsättningar.
  • Tillgänglighetshantering och rapportering: Företag och organisationer förväntas implementera processer och rutiner för att hantera tillgänglighetsfrågor i sin digitala design och utveckling, samt att rapportera om sina framsteg och åtgärder för att uppfylla direktivets krav.

Hur vet man då att dessa saker följs som företagare? Det kan vara en labyrint av paragrafer, och många gånger kan det vara svårt att bedömma vad som egentligen är tillgängligt och inte. Av den anledningen så är det än så länge många som fortfarande väntar på tydligare riktlinjer från EU till hur man kan följa dessa. Precis som med när GDPR kom i kraft för några år sedan, så kommer även detta ta tid för allmänheten att anpassa sig till dessa. De verktyg du kan använda dig av idag är dels webbläsares inbyggda verktyg, men det finns även många web-skanners som hjälper dig med vad du bör fokusera på. Har du ingen ux-designer in house, så är det även att rekommendera att anlita en expert som kan se till att du täcker alla svackor.

Fördelar för dig!

Implementeringen av EU:s nya tillgänglighetsdirektiv innebär inte bara att företag och organisationer uppfyller lagkrav, utan det öppnar också upp möjligheter och fördelar för dem! Så se inte dessa krav som något jobbigt, utan som något som kan hjälpa dig att förbättra dina användares upplevelse och öka konverteringen.
Nedan beskrivs några av de viktigaste fördelarna för företag att ta itu med tillgänglighetsfrågor och anpassa sina digitala tjänster enligt direktivets krav:

  • Ökad Målgruppstillgänglighet: Genom att göra sina digitala tjänster och webbplatser mer tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar ökar företagets målgruppstillgänglighet. Detta innebär att de når en bredare publik och kan inkludera användare som tidigare inte kunde använda deras tjänster på grund av tillgänglighetsbegränsningar.
  • Förbättrad Användarupplevelse: Tillgänglighetsanpassningar kan förbättra användarupplevelsen för alla användare, inte bara för personer med funktionsnedsättningar. Tydligare navigering, enklare interaktioner och förståeligt innehåll gynnar alla användare och kan leda till ökad tillfredsställelse och lojalitet.
  • Riskminimering för Rättsliga Påföljder: Genom att proaktivt adressera tillgänglighetsfrågor och följa direktivets krav minskar företag risken för rättsliga påföljder och diskrimineringsanklagelser. Att investera i tillgänglighet kan därför vara en strategisk åtgärd för att undvika potentiella juridiska konsekvenser.
  • Positiv Varumärkesimage: Att visa engagemang för tillgänglighet och inkludering kan stärka ett företags varumärkesimage och positionera dem som förespråkare för mångfald och tillgänglighet. Det kan locka till sig positiv uppmärksamhet från både kunder och allmänheten och skapa en känsla av förtroende och trovärdighet.
  • Tillgång till Nya Affärsmöjligheter: Genom att erbjuda mer tillgängliga digitala tjänster öppnar företag upp möjligheter för nya affärsmöjligheter och partnerskap. Det kan inkludera samarbeten med organisationer inom funktionshinderområdet eller att tillhandahålla specialanpassade tjänster för specifika målgrupper.

Att röra sig mot en mer tillgänglig digital värld är inte bara ett moralisk initiativ, det är också en strategisk fördel för företag och organisationer. Genom att ta er ann EU:s nya tillgänglighetsdirektiv för digital design och utveckling öppnar företag dörrar till en bredare publik och skapar möjligheter till en rikare, mer inkluderande användarupplevelse!